Księgi Handlowe, pełna księgowość

 • tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości,
 • przygotowanie planu indywidualnie pod potrzeby firmy,
Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów

 • ewidencja kosztów i przychodów,
 • ewidencja do celów podatku od towarów i usług,
Obsługa kadrowo-płacowa

 • dokumentacja i ewidencja związana z umowami o pracę,
 • dokumentacja umów zleceń i umów o dzieło,
Deklaracje Roczne

 • PIT 4R - deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
 • PIT 8AR - deklaracja roczna o zryczałtowanych podatku dochodowym,

 

 

Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów

 • ewidencja kosztów i przychodów,
 • ewidencja do celów podatku od towarów i usług,
 • ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • obsługa pracowników, rozliczania właścicieli,
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów

 • ewidencja kosztów i przychodów,
 • ewidencja do celów podatku od towarów i usług,
 • ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • obsługa pracowników, rozliczania właścicieli,
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

 

Obsługa kadrowo-płacowa


1. Dokumentacja i ewidencja związana z umowami o pracę

 • prowadzenie akt osobowych,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy (umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy, inne)
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej potwierdzenia obecności oraz absencji pracowników,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • sporządzanie harmonogramów czasu pracy,
 • akta pracownicze przechowujemy w siedzibie firmy,
 • sporządzanie listy płac,prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych [PIT-4R, PIT 11],
 • listy płac wraz z dokumentami płacowymi przechowujemy w siedzibie firmy,


2. Dokumentacja umów zleceń i umów o dzieło.

 • prowadzenie ewidencji podatkowej zleceniobiorców,
 • przygotowywanie umów zleceń / o dzieło,
 • sporządzanie listy płac umów / o dzieło,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • listy płac wraz z dokumentami płacowymi przechowujemy w siedzibie firmy,


3. Prowadzenie dokumentacji ZUS.

 • sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowych do ZUS,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy),
 • przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne,

Usługi dodatkowe

 • obsługa oraz pomoc przy wdrażaniu systemów Ewidencja, Subiekt,
 • pomoc w założeniu firmy,
 • pomoc w wyprowadzaniu zaległości księgowych i podatkowych,
 • pomoc przy sporządzaniu wniosków kredytowych,
 • rejestracja działalności gospodarczej,
 • przygotowywanie przelewów dla klienta,
 • pomoc w stworzeniu zasad organizacji pracy magazynu,
 • monitoring należności, pomoc przy windykacji,

Deklaracje Roczne

 • PIT 4R - deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
 • PIT 8 - deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • PIT 11 - informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych)
 • PIT 28 - zeznanie o wysokości uzyskanego przychody, wysokości dokonanych obliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT 36 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym,
 • PIT 36L - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym,
 • PIT 37 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym,
 • PIT 38 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym,